skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The packing of granular polymer chains.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Zou, Ling - Nan ; Cheng, Xiang ; Rivers, Mark L. ; Jaeger, Heinrich M. ; Nagel, Sidney R.

Science, Oct 16, 2009, Vol.326(5951), p.408(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Packing of Granular Polymer Chains

Zou, Ling-Nan ; Cheng, Xiang ; Rivers, Mark L. ; Jaeger, Heinrich M. ; Nagel, Sidney R.

Science, 16 October 2009, Vol.326(5951), pp.408-410 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203 ; DOI: 10.1126/science.1177114

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Packing of Granular Polymer Chains

Zou, Ling-Nan ; Cheng, Xiang ; Rivers, Mark L. ; Jaeger, Heinrich M. ; Nagel, Sidney R.

Science, 16 October 2009, Vol.326(5951), pp.408-410 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203 ; DOI: 10.1126/science.1177114

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Packing of Granular Polymer Chains

Zou , Ling-Nan ; Cheng , Xiang ; Rivers , Mark L. ; Jaeger , Heinrich M. ; Nagel , Sidney R.

Science, 2009, Vol.326(5951), pp.408-410 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

5
The Packing of Granular Polymer Chains
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Packing of Granular Polymer Chains

Zou, L.-N. ; Cheng, X. ; Rivers, M. L. ; Jaeger, H. M. ; Nagel, S. R.

Science, 10/16/2009, Vol.326(5951), pp.408-410 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1177114

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The packing of granular polymer chains.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Zou, Ling - Nan ; Cheng, Xiang ; Rivers, Mark L. ; Jaeger, Heinrich M. ; Nagel, Sidney R.

Science, Oct 16, 2009, Vol.326(5951), p.408(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The packing of granular polymer chains

Zou, Ling-Nan ; Cheng, Xiang ; Rivers, Mark L ; Jaeger, Heinrich M ; Nagel, Sidney R

Science (New York, N.Y.), 16 October 2009, Vol.326(5951), pp.408-10 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 19833964 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1177114

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The packing of granular polymer chains

Zou, Ling-Nan ; Cheng, Xiang ; Rivers, Mark L. ; Jaeger, Heinrich M. ; Nagel, Sidney R.

Science 326, 408-410 (2009) [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 0911.2259

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The packing of granular polymer chains

Cheng, Xiang ; Rivers, Mark ; Jaeger, Heinrich ; Nagel, Sidney; Nagel, Sidney (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 11, 2009 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1126/science.1177114

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Packing of Granular Polymer Chains

Zou, Ling-Nan ; Cheng, Xiang ; Rivers, Mark L ; Jaeger, Heinrich M ; Nagel, Sidney R ; Uc; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States) (Corporate Author)

Science, 01 December 2009, Vol.326(10, 2009) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0193-4511 ; DOI: 10.1126/science.1177114

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...