skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
An analysis of tweets in response to the death of Michael Jackson
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An analysis of tweets in response to the death of Michael Jackson

Hoe‐Lian Goh, Dion ; Sian Lee, Chei

Aslib Proceedings, 09/20/2011, Vol.63(5), pp.432-444 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0001-253X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/00012531111164941

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An analysis of tweets in response to the death of Michael Jackson

Dion Hoe-Lian Goh

Aslib Proceedings, 2011, Vol.63(5), pp.432-444 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0001253X ; DOI: 10.1108/00012531111164941

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An analysis of tweets in response to the death of Michael Jackson

Hoe-Lian Goh, Dion ; Sian Lee, Chei

Aslib Proceedings, 20 September 2011, Vol.63(5), pp.432-444 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 0001-253X ; E-ISSN: 1758-3748 ; DOI: 10.1108/00012531111164941

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...