skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Ethnicity and prostate cancer in Southern Nigeria: A preliminary report
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity and prostate cancer in Southern Nigeria: A preliminary report

Sapira, Mondayk ; Eke, Ndubuisi ; Nwofor, Alexanderme

Nigerian Journal of Surgery, 2015, Vol.21(2), p.96 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1117-6806 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4103/1117-6806.162590

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity and Prostate Cancer in Southern Nigeria: A Preliminary Report

Sapira, Monday K ; Eke, Ndubuisi ; Nwofor, Alexander Me

Nigerian journal of surgery : official publication of the Nigerian Surgical Research Society, 2015, Vol.21(2), pp.96-101 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1117-6806 ; PMID: 26425060 Version:1 ; DOI: 10.4103/1117-6806.162590

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity and prostate cancer in Southern Nigeria: A preliminary report

Monday K Sapira ; Ndubuisi Eke ; Alexander ME Nwofor

Nigerian Journal of Surgery, 01 January 2015, Vol.21(2), pp.96-101 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1117-6806 ; E-ISSN: 2278-7100 ; DOI: 10.4103/1117-6806.162590

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity and prostate cancer in Southern Nigeria: A preliminary report.(Original Article)

Sapira, Monday ; Eke, Ndubuisi ; Nwofor, Alexander

Nigerian Journal of Surgery, July-Dec, 2015, Vol.21(2), p.96 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1117-6806

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...