skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heat transfer and cracking performance of endothermic hydrocarbon fuel when it cools a high temperature channel

Yue, Lei ; Wu, Jianzhou ; Gong, Yu ; Hou, Jingwei ; Xiong, Liangping ; Xiao, Chengjian ; Fang, Wenjun

Fuel Processing Technology, 2016 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0378-3820 ; DOI: 10.1016/j.fuproc.2016.04.017

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heat transfer and cracking performance of endothermic hydrocarbon fuel when it cools a high temperature channel.(Report)

Yue, Lei ; Wu, Jianzhou ; Gong, Yu ; Hou, Jingwei ; Xiong, Liangping ; Xiao, Chengjian ; Fang, Wenjun

Fuel Processing Technology, 2016, Vol.149, p.112 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0378-3820 ; DOI: 10.1016/j.fuproc.2016.04.017

Toàn văn sẵn có

3
Heat transfer and cracking performance of endothermic hydrocarbon fuel when it cools a high temperature channel
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heat transfer and cracking performance of endothermic hydrocarbon fuel when it cools a high temperature channel

Yue, Lei ; Wu, Jianzhou ; Gong, Yu ; Hou, Jingwei ; Xiong, Liangping ; Xiao, Chengjian ; Fang, Wenjun

Fuel Processing Technology, 08/2016, Vol.149, C, pp.112-120 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03783820 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.fuproc.2016.04.017

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heat transfer and cracking performance of endothermic hydrocarbon fuel when it cools a high temperature channel

Yue, Lei ; Wu, Jianzhou ; Gong, Yu ; Hou, Jingwei ; Xiong, Liangping ; Xiao, Chengjian ; Fang, Wenjun

Fuel Processing Technology, August 2016, Vol.149, pp.112-120 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0378-3820 ; E-ISSN: 1873-7188 ; DOI: 10.1016/j.fuproc.2016.04.017

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...