skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wetland features and landscape context predict the risk of wetland habitat loss

Gutzwiller, Kevin J. ; Flather, Curtis H.

Ecological Applications, April 2011, Vol.21(3), pp.968-982 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 1051-0761 ; E-ISSN: 1939-5582 ; DOI: 10.1890/10-0202.1

Toàn văn sẵn có

2
Wetland features and landscape context predict the risk of wetland habitat loss
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wetland features and landscape context predict the risk of wetland habitat loss

Gutzwiller, Kevin J. ; Flather, Curtis H.

Ecological Applications, 04/28/2011, Vol.21(3), pp.968-982 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1051-0761 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1890/10-0202.1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wetland features and landscape context predict the risk of wetland habitat loss

Gutzwiller, Kevin J ; Flather, Curtis H

Ecological applications : a publication of the Ecological Society of America, April 2011, Vol.21(3), pp.968-82 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1051-0761 ; PMID: 21639059 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wetland features and landscape context predict the risk of wetland habitat loss.(Report)

Gutzwiller, Kevin J. ; Flather, Curtis H.

Ecological Applications, April, 2011, Vol.21(3), p.968-982 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1051-0761

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...