skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liposuction for advanced lymphoedema - Impact of liposuction on limb volumes. Surgical treatment results from Australia

The Breast, 2015, Vol.24(3), p.302 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0960-9776 ; DOI: 10.1016/j.breast.2015.02.005

Truy cập trực tuyến

2
Liposuction for advanced lymphoedema – Impact of liposuction on limb volumes. Surgical treatment results from Australia.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liposuction for advanced lymphoedema – Impact of liposuction on limb volumes. Surgical treatment results from Australia.

Koelmeyer, L.A. ; Kastanias, K. ; Sedger, L.M. ; Lam, T.C. ; Ngo, Q.D. ; Heydon-White, A. ; Sherman, K.A. ; Winch, C. ; Magnussen, J.S. ; Munnoch, A. ; Mackie, H. ; Boyages, J.

The Breast, 06/2015, Vol.24(3), p.302 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09609776 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.breast.2015.02.005

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liposuction for advanced lymphoedema – Impact of liposuction on limb volumes. Surgical treatment results from Australia

Koelmeyer, L.A ; Kastanias, K ; Sedger, L.M ; Lam, T.C ; Ngo, Q.D ; Heydon-White, A ; Sherman, K.A ; Winch, C ; Magnussen, J.S ; Munnoch, A ; Mackie, H ; Boyages, J

The Breast, June 2015, Vol.24(3), pp.302-302 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0960-9776 ; E-ISSN: 1532-3080 ; DOI: 10.1016/j.breast.2015.02.005

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...