skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
What is long-term in ecology?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What is long-term in ecology?

Rull, Valentí ; Vegas-Vilarrúbia, Teresa

Trends in Ecology & Evolution, 01/2011, Vol.26(1), pp.3-4 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01695347 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.tree.2010.10.002

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What is long-term in ecology?

Rull, Valentí ; Vegas-Vilarrúbia, Teresa

Trends in ecology & evolution, January 2011, Vol.26(1), pp.3-4 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0169-5347 ; PMID: 21056508 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.tree.2010.10.002

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What is long-term in ecology?

Rull, Valentí ; Vegas-Vilarrúbia, Teresa

Trends in Ecology & Evolution, 2011, Vol.26(1), pp.3-4 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0169-5347 ; E-ISSN: 1872-8383 ; DOI: 10.1016/j.tree.2010.10.002

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...