skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wettbewerbspolitik in der digitalen Wirtschaft
Competition Policy in the Digital Economy

Krämer, Jan ; Dewenter, Ralf ; Zimmer, Daniel ; Henseler-Unger, Iris ; Arnold, René ; Hildebrandt, Christian ; Knieps, Günter

Wirtschaftsdienst, 2016, Vol.96(4), pp.231-248 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0043-6275 ; E-ISSN: 1613-978X ; DOI: 10.1007/s10273-016-1964-6

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Competition Policy in the Digital Economy/Wettbewerbspolitik in der digitalen Wirtschaft.(Report)

Kramer, Jan ; Dewenter, Ralf ; Zimmer, Daniel ; Henseler-Unger, Iris ; Arnold, Rene ; Hildebrandt, Christian ; Knieps, Gunter

Wirtschaftsdienst, 2016, Vol.96(4), p.231(18) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0043-6275 ; DOI: 10.1007/s10273-016-1964-6

Truy cập trực tuyến

3
Wettbewerbspolitik in der digitalen Wirtschaft
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wettbewerbspolitik in der digitalen Wirtschaft

Krämer, Jan ; Dewenter, Ralf ; Zimmer, Daniel ; Henseler-Unger, Iris ; Arnold, René ; Hildebrandt, Christian ; Knieps, Günter

Wirtschaftsdienst, 4/2016, Vol.96(4), pp.231-248 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0043-6275 ; E-ISSN: 1613-978X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10273-016-1964-6

Truy cập trực tuyến

4
Wettbewerbspolitik in der digitalen Wirtschaft Zeitgespräch = Competition policy in the digital economy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wettbewerbspolitik in der digitalen Wirtschaft Zeitgespräch = Competition policy in the digital economy

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 1613-978X ; DOI: 10.1007/s10273-016-1964-6

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...