skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The translation of will into act: achieving a consensus between managerial decisions and operational abilities
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The translation of will into act: achieving a consensus between managerial decisions and operational abilities

Montmain, J. ; Trousset, F.

IFAC Proceedings Volumes, 2009, Vol.42(4), pp.69-74

Elsevier Miscellaneous (via CrossRef)

ISSN: 14746670 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3182/20090603-3-RU-2001.0256

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The translation of will into act: achieving a consensus between managerial decisions and operational abilities

Montmain, J ; Trousset, F

IFAC Proceedings Volumes, 2009, Vol.42(4), pp.69-74

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.3182/20090603-3-RU-2001.0256

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...