skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Solvent extraction kinetics of Sm(III), Eu(III) and Gd(III) with 2-ethylhexyl phosphoric acid-2-ethylhexyl ester
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solvent extraction kinetics of Sm(III), Eu(III) and Gd(III) with 2-ethylhexyl phosphoric acid-2-ethylhexyl ester

Chen, Zhuo ; Wang, Yundong

Chinese Journal of Chemical Engineering, 02/2018, Vol.26(2), pp.317-321 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10049541 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cjche.2017.06.022

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solvent extraction kinetics of Sm(III), Eu(III) and Gd(III) with 2-ethylhexyl phosphoric acid-2-ethylhexyl ester

Chen, Zhuo ; Wang, Yundong

Chinese Journal of Chemical Engineering, February 2018, Vol.26(2), pp.317-321 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1004-9541 ; E-ISSN: 2210-321X ; DOI: 10.1016/j.cjche.2017.06.022

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...