skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Health system reform in the Emirate of Abu Dhabi, United Arab Emirates
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health system reform in the Emirate of Abu Dhabi, United Arab Emirates

Koornneef, Erik J. ; Robben, Paul B.M. ; Al Seiari, Mohammed B. ; Al Siksek, Zaid

Health Policy, 12/2012, Vol.108(2-3), pp.115-121 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01688510 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.healthpol.2012.08.026

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health system reform in the Emirate of Abu Dhabi, United Arab Emirates

Koornneef, Erik J ; Robben, Paul B.M ; Al Seiari, Mohammed B ; Al Siksek, Zaid

Health policy, December 2012, Vol.108(2-3), pp.115-121 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0168-8510 ; E-ISSN: 1872-6054 ; DOI: 10.1016/j.healthpol.2012.08.026

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health system reform in the Emirate of Abu Dhabi, United Arab Emirates

Koornneef, Erik J. ; Robben, Paul B. M. ; Seiari, Mohammed B. Al ; Siksek, Zaid Al

Health policy, Dec, 2012, Vol.108(2-3), p.115(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0168-8510

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health system reform in the Emirate of Abu Dhabi, United Arab Emirates

Koornneef, Erik J. ; Robben, Paul B. M. ; Seiari, Mohammed B. Al ; Siksek, Zaid Al

Health policy, Dec, 2012, Vol.108(2-3), p.115(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0168-8510

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health system reform in the Emirate of Abu Dhabi, United Arab Emirates

Koornneef, Erik J ; Robben, Paul B M ; Al Seiari, Mohammed B ; Al Siksek, Zaid

Health policy (Amsterdam, Netherlands), December 2012, Vol.108(2-3), pp.115-21 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1872-6054 ; PMID: 22998984 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.healthpol.2012.08.026

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...