skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The TAC paradigm: specifying tangible user interfaces.(Author abstract)

Shaer, Orit ; Leland, Nancy ; Calvillo - Gamez, Eduardo H. ; Jacob, Robert J. K.

Personal and Ubiquitous Computing, Sept, 2004, Vol.8(5), p.359 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1617-4909

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The TAC paradigm: specifying tangible user interfaces

Shaer, Orit ; Leland, Nancy ; Calvillo-Gamez, Eduardo ; Jacob, Robert

Personal and Ubiquitous Computing, 2004, Vol.8(5), pp.359-369 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1617-4909 ; E-ISSN: 1617-4917 ; DOI: 10.1007/s00779-004-0298-3

Toàn văn sẵn có

3
The TAC paradigm: specifying tangible user interfaces
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The TAC paradigm: specifying tangible user interfaces

Shaer, Orit ; Leland, Nancy ; Calvillo-Gamez, Eduardoh. ; Jacob, Robertj.K.

Personal and Ubiquitous Computing, 9/2004, Vol.8(5) [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1617-4909 ; E-ISSN: 1617-4917 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00779-004-0298-3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...