skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eicosapentaenoic acid reduces rectal polyp number and size in familial adenomatous polyposis.(Clinical report)

West, Nicholas J. ; Clark, Susan K. ; Phillips, Robin K. S. ; Hutchinson, John M. ; Leicester, Roger J. ; Belluzzi, Andrea ; Hull, Mark A.

Gut, July, 2010, Vol.59(7), p.918(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0017-5749

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eicosapentaenoic acid reduces rectal polyp number and size in familial adenomatous polyposis.(Clinical report)

West, Nicholas J. ; Clark, Susan K. ; Phillips, Robin K. S. ; Hutchinson, John M. ; Leicester, Roger J. ; Belluzzi, Andrea ; Hull, Mark A.

Gut, July, 2010, Vol.59(7), p.918(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0017-5749

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eicosapentaenoic acid reduces rectal polyp number and size in familial adenomatous polyposis

West, Nicholas J ; Clark, Susan K ; Phillips, Robin K S ; Hutchinson, John M ; Leicester, Roger J ; Belluzzi, Andrea ; Hull, Mark A

Gut, 26 July 2010, Vol.59(7), p.918 [Tạp chí có phản biện]

BMJ Journals (BMJ Publishing Group)

ISSN: 0017-5749 ; E-ISSN: 1468-3288 ; DOI: 10.1136/gut.2009.200642 ; PMID: 20348368

Toàn văn sẵn có

4
Eicosapentaenoic acid reduces rectal polyp number and size in familial adenomatous polyposis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eicosapentaenoic acid reduces rectal polyp number and size in familial adenomatous polyposis

West, N. J. ; Clark, S. K. ; Phillips, R. K. S. ; Hutchinson, J. M. ; Leicester, R. J. ; Belluzzi, A. ; Hull, M. A.

Gut, 07/01/2010, Vol.59(7), pp.918-925 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0017-5749 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/gut.2009.200642

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eicosapentaenoic acid reduces rectal polyp number and size in familial adenomatous polyposis

West, Nicholas J ; Clark, Susan K ; Phillips, Robin K S ; Hutchinson, John M ; Leicester, Roger J ; Belluzzi, Andrea ; Hull, Mark A

Gut, July 2010, Vol.59(7), pp.918-25 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1468-3288 ; PMID: 20348368 Version:1 ; DOI: 10.1136/gut.2009.200642

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...