skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

State-level climate, anti-discrimination law, and sexual minority health status: An ecological study.(Report)

Solazzo, Alexa ; Brown, Tony N. ; Gorman, Bridget K.

Social Science & Medicine, Jan, 2018 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0277-9536 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2017.11.033

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

State-level climate, anti-discrimination law, and sexual minority health status: An ecological study.(Report)

Solazzo, Alexa ; Brown, Tony N. ; Gorman, Bridget K.

Social Science & Medicine, 2018 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0277-9536 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2017.11.033

Toàn văn sẵn có

3
State-level climate, anti-discrimination law, and sexual minority health status: An ecological study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

State-level climate, anti-discrimination law, and sexual minority health status: An ecological study

Solazzo, Alexa ; Brown, Tony N. ; Gorman, Bridget K.

Social Science & Medicine, 01/2018, Vol.196, C, pp.158-165 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 02779536 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2017.11.033

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

State-level climate, anti-discrimination law, and sexual minority health status: An ecological study

Solazzo, Alexa ; Brown, Tony N ; Gorman, Bridget K

Social Science & Medicine, January 2018, Vol.196, pp.158-165 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0277-9536 ; E-ISSN: 1873-5347 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2017.11.033

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

State-level climate, anti-discrimination law, and sexual minority health status: An ecological study

Solazzo, Alexa ; Brown, Tony N ; Gorman, Bridget K

Social science & medicine (1982), January 2018, Vol.196, pp.158-165 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-5347 ; PMID: 29190536 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2017.11.033

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...