skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linkage and association studies of the relationship between endometriosis and genes encoding the detoxification enzymes GSTM1 , GSTT1 and CYP1A1

Hadfield, R. M ; Manek, S ; Weeks, D. E ; Mardon, H. J ; Barlow, D. H ; Kennedy, S. H

Molecular Human Reproduction, 2001, Vol.7(11), pp.1073-1078 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 1360-9947 ; E-ISSN: 1460-2407

Toàn văn sẵn có

2
Linkage and association studies of the relationship between endometriosis and genes encoding the detoxification enzymes GSTM1, GSTT1 and CYP1A1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linkage and association studies of the relationship between endometriosis and genes encoding the detoxification enzymes GSTM1, GSTT1 and CYP1A1

Hadfield, R.M.

Molecular Human Reproduction, 11/1/2001, Vol.7(11), pp.1073-1078 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

E-ISSN: 14602407 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/molehr/7.11.1073

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linkage and association studies of the relationship between endometriosis and genes encoding the detoxification enzymes GSTM1, GSTT1 and CYP1A1

Hadfield, R M ; Manek, S ; Weeks, D E ; Mardon, H J ; Barlow, D H ; Kennedy, S H

Molecular human reproduction, November 2001, Vol.7(11), pp.1073-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1360-9947 ; PMID: 11675474 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...