skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les brûlures au seuil du III e millénaire

Dhennin, C

Annales de chirurgie plastique esthetique, 2001, Vol.46(3), pp.161-166 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0294-1260 ; E-ISSN: 1768-319X ; DOI: 10.1016/S0294-1260(01)00016-4

Toàn văn sẵn có

2
Les brûlures au seuil du IIIe millénaire
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les brûlures au seuil du IIIe millénaire

Dhennin, C

Annales de Chirurgie Plastique Esthétique, 1/2001, Vol.46(3), pp.161-166 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 02941260 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0294-1260(01)00016-4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...