skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Dynamic Structure of Social Trait Space.(Report)

Stolier, Ryan M. ; Hehman, Eric ; Freeman, Jonathan B.

Trends in Cognitive Sciences, 2018, Vol.22(3), p.197 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1364-6613 ; DOI: 10.1016/j.tics.2017.12.003

Toàn văn sẵn có

2
A Dynamic Structure of Social Trait Space
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Dynamic Structure of Social Trait Space

Stolier, Ryan M. ; Hehman, Eric ; Freeman, Jonathan B.

Trends in Cognitive Sciences, 03/2018, Vol.22(3), pp.197-200 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 13646613 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.tics.2017.12.003

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Dynamic Structure of Social Trait Space

Stolier, Ryan M ; Hehman, Eric ; Freeman, Jonathan B

Trends in Cognitive Sciences, March 2018, Vol.22(3), pp.197-200 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1364-6613 ; E-ISSN: 1879-307X ; DOI: 10.1016/j.tics.2017.12.003

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Dynamic Structure of Social Trait Space

Stolier, Ryan M ; Hehman, Eric ; Freeman, Jonathan B

Trends in cognitive sciences, March 2018, Vol.22(3), pp.197-200 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-307X ; PMID: 29366643 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.tics.2017.12.003

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...