skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Minimum Wage and Mexican and Central American Influx
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minimum Wage and Mexican and Central American Influx

Von Scheven, Elsa ; Light, Ivan

Sociological Perspectives, 12/2012, Vol.55(4), pp.613-636 [Tạp chí có phản biện]

University of California Press (via CrossRef)

ISSN: 0731-1214 ; E-ISSN: 1533-8673 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1525/sop.2012.55.4.613

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minimum Wage and Mexican and Central American Influx

Von Scheven, Elsa ; Light, Ivan

Sociological Perspectives, December 2012, Vol.55(4), pp.613-636 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0731-1214 ; E-ISSN: 1533-8673 ; DOI: 10.1525/sop.2012.55.4.613

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minimum wage and Mexican and central American influx

Von Scheven, Elsa ; Light, Ivan

Sociological Perspectives, Winter, 2012, Vol.55(4), p.613(24) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0731-1214

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...