skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Evolution of cooperation in a hierarchical society with corruption control
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolution of cooperation in a hierarchical society with corruption control

Huang, Feng ; Chen, Xiaojie ; Wang, Long

Journal of Theoretical Biology, 07/2018, Vol.449, C, pp.60-72 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00225193 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jtbi.2018.04.018

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolution of cooperation in a hierarchical society with corruption control

Huang, Feng ; Chen, Xiaojie ; Wang, Long

Journal of Theoretical Biology, 14 July 2018, Vol.449, pp.60-72 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0022-5193 ; E-ISSN: 1095-8541 ; DOI: 10.1016/j.jtbi.2018.04.018

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolution of cooperation in a hierarchical society with corruption control

Huang, Feng ; Chen, Xiaojie ; Wang, Long

Journal of theoretical biology, 14 July 2018, Vol.449, pp.60-72 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-8541 ; PMID: 29660418 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jtbi.2018.04.018

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...