skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Transatlantic Free Trade Agreements : Lack of EU Leadership for Reforming Trade and Investment Law ?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transatlantic Free Trade Agreements : Lack of EU Leadership for Reforming Trade and Investment Law ?

Petersmann, Ernst-Ulrich

Revue internationale de droit économique, 2016, Vol.t.XXX(4), p.455 [Tạp chí có phản biện]

CAIRN (via CrossRef)

ISSN: 1010-8831 ; E-ISSN: 1782-1525 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3917/ride.304.0455

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transatlantic Free Trade Agreements : Lack of EU Leadership for Reforming Trade and Investment Law ?

Petersmann, Ernst-Ulrich

Revue internationale de droit économique, 2016, Vol.XXX(4), pp.455-480 [Tạp chí có phản biện]

Cairn.info - Revues

ISSN: 1010-8831 ; E-ISSN: 1782-1525 ; ISBN: 9782807390621 ; ISBN: 2807390625

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...