skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Content List
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Content List

Photoacoustics, 03/2014, Vol.2(1), p.vii [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 22135979 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S2213-5979(14)00009-3

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Content List

Photoacoustics, March 2014, Vol.2(1), pp.vii-vii [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 2213-5979 ; E-ISSN: 2213-5979 ; DOI: 10.1016/S2213-5979(14)00009-3

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...