skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, personality, and decision-making: Evidence from an SJT for military multi-national teaming scenarios

Matthews, Gerald ; Reinerman-Jones, Lauren E ; Burke, C. Shawn ; Teo, Grace W.L ; Scribner, David R

Personality and Individual Differences, 01 June 2018, Vol.127, pp.89-100 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0191-8869 ; E-ISSN: 1873-3549 ; DOI: 10.1016/j.paid.2018.01.045

Toàn văn sẵn có

2
Nationalism, personality, and decision-making: Evidence from an SJT for military multi-national teaming scenarios
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, personality, and decision-making: Evidence from an SJT for military multi-national teaming scenarios

Matthews, Gerald ; Reinerman-Jones, Lauren E. ; Burke, C. Shawn ; Teo, Grace W.L. ; Scribner, David R.

Personality and Individual Differences, 06/2018, Vol.127, C, pp.89-100 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01918869 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2018.01.045

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...