skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Tangible User Interfaces: Technology You Can Touch
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tangible User Interfaces: Technology You Can Touch

Garber, Lee

Computer, 06/2012, Vol.45(6), pp.15-18 [Tạp chí có phản biện]

IEEE (via CrossRef)

ISSN: 0018-9162 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MC.2012.218

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tangible user interfaces: technology you can touch

Garber, Lee

Computer, June, 2012, Vol.45(6), p.15(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...