skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organization of the Locus Coeruleus-Norepinephrine System

Schwarz, Lindsay A. ; Luo, Liqun

Current Biology, Nov 2, 2015, Vol.25(21), p.R1051 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0960-9822 ; DOI: 10.1016/j.cub.2015.09.039

Truy cập trực tuyến

2
Organization of the Locus Coeruleus-Norepinephrine System
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organization of the Locus Coeruleus-Norepinephrine System

Schwarz, Lindsay A. ; Luo, Liqun

Current Biology, 11/2015, Vol.25(21), pp.R1051-R1056 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09609822 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2015.09.039

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organization of the Locus Coeruleus-Norepinephrine System

Schwarz, Lindsay A ; Luo, Liqun

Current Biology, 02 November 2015, Vol.25(21), pp.R1051-R1056 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0960-9822 ; E-ISSN: 1879-0445 ; DOI: 10.1016/j.cub.2015.09.039

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organization of the Locus Coeruleus-Norepinephrine System

Schwarz, Lindsay A. ; Luo, Liqun

Current Biology, Nov 2, 2015, Vol.25(21), pp.R1051-R1056 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0960-9822 ; DOI: 10.1016/j.cub.2015.09.039

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organization of the locus coeruleus-norepinephrine system

Schwarz, Lindsay A ; Luo, Liqun

Current biology : CB, 02 November 2015, Vol.25(21), pp.R1051-R1056 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-0445 ; PMID: 26528750 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.cub.2015.09.039

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...