skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Young children are more willing to accept group decisions in which they have had a voice.(Report)

Grocke, Patricia ; Rossano, Federico ; Tomasello, Michael

Journal of Experimental Child Psychology, 2018, Vol.166, p.67 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-0965 ; DOI: 10.1016/j.jecp.2017.08.003

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Young children are more willing to accept group decisions in which they have had a voice.(Report)

Grocke, Patricia ; Rossano, Federico ; Tomasello, Michael

Journal of Experimental Child Psychology, Feb, 2018, Vol.166, p.67 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-0965 ; DOI: 10.1016/j.jecp.2017.08.003

Toàn văn sẵn có

3
Young children are more willing to accept group decisions in which they have had a voice
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Young children are more willing to accept group decisions in which they have had a voice

Grocke, Patricia ; Rossano, Federico ; Tomasello, Michael

Journal of Experimental Child Psychology, 02/2018, Vol.166, C, pp.67-78 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00220965 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jecp.2017.08.003

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Young children are more willing to accept group decisions in which they have had a voice

Grocke, Patricia ; Rossano, Federico ; Tomasello, Michael

Journal of Experimental Child Psychology, February 2018, Vol.166, pp.67-78 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0022-0965 ; E-ISSN: 1096-0457 ; DOI: 10.1016/j.jecp.2017.08.003

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Young children are more willing to accept group decisions in which they have had a voice

Grocke, Patricia ; Rossano, Federico ; Tomasello, Michael

Journal of experimental child psychology, February 2018, Vol.166, pp.67-78 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1096-0457 ; PMID: 28881262 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jecp.2017.08.003

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...