skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The issue of minorities in the Balkans: Towards a coherent system of protection of minorities

Zylfiu, Ilir ; Emini, Ardian

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, 2017, Vol.10(1) [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 20650272 ; E-ISSN: 23441348

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Issue of Minorities in the Balkans: Towards a Coherent System of Protection of Minorities

Zylfiu, Ilir ; Emini, Ardian

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, 2017, Vol.10(1), pp.5-18 [Tạp chí có phản biện]

Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)

ISSN: 2065-0272

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Issue of Minorities in the Balkans: Towards a Coherent System of Protection of Minorities

Ilir Zylfiu ; Ardian Emini

Acta Universitatis Danubius: Relationes Internationales, 01 July 2017, Vol.10(1), pp.5-18 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 2065-0272

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...