skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical Malaria Transmission Trends and Its Association with Climatic Variables in Tubu Village, Botswana: A Retrospective Analysis.(Report)

Chirebvu, Elijah ; Chimbari, Moses John ; Ngwenya, Barbara Ntombi ; Sartorius, Benn

PLoS ONE, March 16, 2016, Vol.11(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0139843

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical Malaria Transmission Trends and Its Association with Climatic Variables in Tubu Village, Botswana: A Retrospective Analysis.(Report)

Chirebvu, Elijah ; Chimbari, Moses John ; Ngwenya, Barbara Ntombi ; Sartorius, Benn

PLoS ONE, March 16, 2016, Vol.11(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0139843

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical Malaria Transmission Trends and Its Association with Climatic Variables in Tubu Village, Botswana: A Retrospective Analysis

Chirebvu, Elijah ; Chimbari, Moses John ; Ngwenya, Barbara Ntombi ; Sartorius, Benn; Shiff, Clive (editor)

PLoS ONE, 2016, Vol.11(3) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0139843 ; PMCID: 4794139 ; PMID: 26983035

Truy cập trực tuyến

4
Clinical Malaria Transmission Trends and Its Association with Climatic Variables in Tubu Village, Botswana: A Retrospective Analysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical Malaria Transmission Trends and Its Association with Climatic Variables in Tubu Village, Botswana: A Retrospective Analysis

Chirebvu, Elijah ; Chimbari, Moses John ; Ngwenya, Barbara Ntombi ; Sartorius, Benn; Shiff, Clive

PLOS ONE, 3/16/2016, Vol.11(3), p.e0139843 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0139843

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical Malaria Transmission Trends and Its Association with Climatic Variables in Tubu Village, Botswana: A Retrospective Analysis

Chirebvu, Elijah ; Chimbari, Moses John ; Ngwenya, Barbara Ntombi ; Sartorius, Benn

PloS one, 2016, Vol.11(3), pp.e0139843 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 26983035 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0139843

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical Malaria Transmission Trends and Its Association with Climatic Variables in Tubu Village, Botswana: A Retrospective Analysis

Ngwenya, Barbara ; Sartorius, Benn

PLoS One, Mar 2016, Vol.11(3), p.e0139843 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0139843

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical Malaria Transmission Trends and Its Association with Climatic Variables in Tubu Village, Botswana: A Retrospective Analysis

Elijah Chirebvu ; Moses John Chimbari ; Barbara Ntombi Ngwenya ; Benn Sartorius

PloS one, 01 January 2016, Vol.11(3), p.e0139843 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0139843

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...