skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An intelligent approach to supplier evaluation in automotive sector

Ayağ, Zeki ; Samanlioglu, Funda

Journal of Intelligent Manufacturing, 2016, Vol.27(4), pp.889-903 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0956-5515 ; E-ISSN: 1572-8145 ; DOI: 10.1007/s10845-014-0922-7

Truy cập trực tuyến

2
An intelligent approach to supplier evaluation in automotive sector
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An intelligent approach to supplier evaluation in automotive sector

Ayağ, Zeki ; Samanlioglu, Funda

Journal of Intelligent Manufacturing, 8/2016, Vol.27(4), pp.889-903 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0956-5515 ; E-ISSN: 1572-8145 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10845-014-0922-7

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An intelligent approach to supplier evaluation in automotive sector

Aya, Zeki ; Samanlioglu, Funda

Journal of Intelligent Manufacturing, Aug 2016, Vol.27(4), pp.889-903 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 09565515 ; E-ISSN: 15728145 ; DOI: 10.1007/s10845-014-0922-7

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An intelligent approach to supplier evaluation in automotive sector.(Report)(Author abstract)

Ayag, Zeki ; Samanlioglu, Funda

Journal of Intelligent Manufacturing, 2016, Vol.27(4), p.889(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0956-5515 ; DOI: 10.1007/s10845-014-0922-7

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...