skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Late occurrence of granular dystrophy in bilateral keratoconus: Penetrating keratoplasty and long-term follow-up

Rathi, Varsha M ; Vemuganti, Geeta K ; Sangwan, Virender S ; Kannabiran, Chitra

Indian Journal of Ophthalmology, 2011, Vol.59(5), p.398-400 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 0301-4738 ; E-ISSN: 1998-3689 ; DOI: 10.4103/0301-4738.83624 ; PMCID: 3159329 ; PMID: 21836353

Truy cập trực tuyến

2
Late occurrence of granular dystrophy in bilateral keratoconus: Penetrating keratoplasty and long-term follow-up
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Late occurrence of granular dystrophy in bilateral keratoconus: Penetrating keratoplasty and long-term follow-up

Rathi, Varsham ; Sangwan, Virenders ; Vemuganti, Geetak ; Kannabiran, Chitra

Indian Journal of Ophthalmology, 2011, Vol.59(5), p.398 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0301-4738 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4103/0301-4738.83624

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Late occurrence of granular dystrophy in bilateral keratoconus: penetrating keratoplasty and long-term follow-up

Rathi, Varsha M ; Vemuganti, Geeta K ; Sangwan, Virender S ; Kannabiran, Chitra

Indian journal of ophthalmology, 2011, Vol.59(5), pp.398-400 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1998-3689 ; PMID: 21836353 Version:1 ; DOI: 10.4103/0301-4738.83624

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Late occurrence of granular dystrophy in bilateral keratoconus: Penetrating keratoplasty and long-term follow-up

Varsha M Rathi ; Geeta K Vemuganti ; Virender S Sangwan ; Chitra Kannabiran

Indian journal of ophthalmology, 01 January 2011, Vol.59(5), pp.398-400 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0301-4738 ; E-ISSN: 1998-3689 ; DOI: 10.4103/0301-4738.83624

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Late occurrence of granular dystrophy in bilateral keratoconus: Penetrating keratoplasty and long-term follow-up

Rathi, Varsha ; Vemuganti, Geeta ; Sangwan, Virender ; Kannabiran, Chitra

Indian Journal of Ophthalmology, Sep 2011, Vol.59(5), pp.398-400 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 03014738 ; E-ISSN: 19983689 ; DOI: 10.4103/0301-4738.83624

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Late occurrence of granular dystrophy in bilateral keratoconus: Penetrating keratoplasty and long-term follow-up.(Brief Communication)(Case study)

Rathi, Varsha ; Vemuganti, Geeta ; Sangwan, Virender ; Kannabiran, Chitra

Indian Journal of Ophthalmology, Sept-Oct, 2011, Vol.59(5), p.398 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0301-4738

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Late occurrence of granular dystrophy in bilateral keratoconus: Penetrating keratoplasty and long-term follow-up.(Brief Communication)(Case study)

Rathi, Varsha ; Vemuganti, Geeta ; Sangwan, Virender ; Kannabiran, Chitra

Indian Journal of Ophthalmology, Sept-Oct, 2011, Vol.59(5), p.398 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0301-4738

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Late occurrence of granular dystrophy in bilateral keratoconus: Penetrating keratoplasty and long-term follow-up

Rathi, Varsha ; Vemuganti, Geeta ; Sangwan, Virender ; Kannabiran, Chitra

Indian Journal of Ophthalmology, 2011, Vol.59(5), p.398-400 [Tạp chí có phản biện]

Medknow Publications

ISSN: 0301-4738 ; DOI: 10.4103/0301-4738.83624

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...