skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Residential Exposure to Pesticide During Childhood and Childhood Cancers: A Meta-Analysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Residential Exposure to Pesticide During Childhood and Childhood Cancers: A Meta-Analysis

Chen, M. ; Chang, C.-H. ; Tao, L. ; Lu, C.

PEDIATRICS, 10/01/2015, Vol.136(4), pp.719-729 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0031-4005 ; E-ISSN: 1098-4275 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1542/peds.2015-0006

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Residential exposure to pesticide during childhood and childhood cancers: a meta-analysis.(Report)

Mei Chen ; Chi - Hsuan Chang ; Lin Tao ; Chensheng Lu

Pediatrics, Oct, 2015, Vol.136(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0031-4005

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Residential exposure to pesticide during childhood and childhood cancers: a meta-analysis.(Report)

Mei Chen ; Chi-Hsuan Chang ; Lin Tao ; Chensheng Lu

Pediatrics, 2015, Vol.136(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0031-4005

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Residential exposure to pesticide during childhood and childhood cancers: a meta-analysis.(Report)

Mei Chen ; Chi-Hsuan Chang ; Lin Tao ; Chensheng Lu

Pediatrics, 2015, Vol.136(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0031-4005

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Residential Exposure to Pesticide During Childhood and Childhood Cancers: A Meta-Analysis

Chen, Mei ; Chang, Chi-Hsuan ; Tao, Lin ; Lu, Chensheng

Pediatrics, October 2015, Vol.136(4), pp.719-29 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1098-4275 ; PMID: 26371195 Version:1 ; DOI: 10.1542/peds.2015-0006

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...