skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model-driven engineering of middleware-based ubiquitous services

Autili, Marco ; Caporuscio, Mauro ; Issarny, Valérie ; Berardinelli, Luca

Software & Systems Modeling, 2014, Vol.13(2), pp.481-511 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-013-0344-6

Toàn văn sẵn có

2
Model-driven engineering of middleware-based ubiquitous services
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model-driven engineering of middleware-based ubiquitous services

Autili, Marco ; Caporuscio, Mauro ; Issarny, Valérie ; Berardinelli, Luca

Software & Systems Modeling, 5/2014, Vol.13(2), pp.481-511 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10270-013-0344-6

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model-driven engineering of middleware-based ubiquitous services

Autili, Marco ; Caporuscio, Mauro ; Issarny, Valérie ; Berardinelli, Luca

Software and Systems Modeling, 16 April 2013, pp.1-31 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-013-0344-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...