skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legitimation of New Ventures: A Review and Research Programme

Überbacher, Florian

The Journal of Management Studies, Jun 2014, Vol.51(4), p.667 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00222380 ; E-ISSN: 14676486

Toàn văn không sẵn có

2
Legitimation of New Ventures: A Review and Research Programme: Legitimation of New Ventures
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legitimation of New Ventures: A Review and Research Programme: Legitimation of New Ventures

Überbacher, Florian

Journal of Management Studies, 06/2014, Vol.51(4), pp.667-698 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/joms.12077

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legitimation of New Ventures: A Review and Research Programme.(Report)

Uberbacher, Florian

Journal of Management Studies, 2014, Vol.51(4), p.667(32) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2380 ; DOI: 10.1111/joms.12077

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legitimation of New Ventures: A Review and Research Programme

Überbacher, Florian

Journal of Management Studies, June 2014, Vol.51(4), pp.667-698 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0022-2380 ; E-ISSN: 1467-6486 ; DOI: 10.1111/joms.12077

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...