skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tobacco Use and Mass Media Utilization in Sub-Saharan Africa

Achia, Thomas N. O; Bullen, Chris (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(2) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0117219 ; PMCID: 4338150 ; PMID: 25706131

Truy cập trực tuyến

2
Tobacco Use and Mass Media Utilization in Sub-Saharan Africa
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tobacco Use and Mass Media Utilization in Sub-Saharan Africa

Achia, Thomas N. O.; Bullen, Chris

PLOS ONE, 2/23/2015, Vol.10(2), p.e0117219 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0117219

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tobacco use and mass media utilization in sub-Saharan Africa

Achia, Thomas N O

PloS one, 2015, Vol.10(2), pp.e0117219 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 25706131 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0117219

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tobacco Use and Mass Media Utilization in Sub-Saharan Africa

Achia, Thomas

PLoS One, Feb 2015, Vol.10(2), p.e0117219 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0117219

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tobacco use and mass media utilization in sub-Saharan Africa

Thomas N O Achia

PloS one, 01 January 2015, Vol.10(2), p.e0117219 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0117219

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tobacco Use and Mass Media Utilization in Sub-Saharan Africa.(Survey)

Achia, Thomas N. O.

PLoS ONE, Feb 23, 2015, Vol.10(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tobacco Use and Mass Media Utilization in Sub-Saharan Africa.(Survey)

Achia, Thomas N. O.

PLoS ONE, Feb 23, 2015, Vol.10(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...