skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficacy of Intralesional Bleomycin in Palmo-plantar and Periungual Warts

Soni, Prasoon ; Khandelwal, Kanika ; Aara, Naushin ; Ghiya, Bhikam C ; Mehta, Rajesh D ; Bumb, Ram A

Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery, 2011, Vol.4(3), p.188-191 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 0974-2077 ; E-ISSN: 0974-5157 ; DOI: 10.4103/0974-2077.91250 ; PMCID: 3263129 ; PMID: 22279384

Truy cập trực tuyến

2
Efficacy of intralesional bleomycin in palmo-plantar and periungual warts
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficacy of intralesional bleomycin in palmo-plantar and periungual warts

Soni, Prasoon ; Khandelwal, Kanika ; Aara, Naushin ; Ghiya, Bhikamc ; Mehta, Rajeshd ; Bumb, Rama

Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery, 2011, Vol.4(3), p.188 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0974-2077 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4103/0974-2077.91250

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficacy of Intralesional Bleomycin in Palmo-plantar and Periungual Warts

Soni, Prasoon ; Khandelwal, Kanika ; Aara, Naushin ; Ghiya, Bhikam C ; Mehta, Rajesh D ; Bumb, Ram A

Journal of cutaneous and aesthetic surgery, September 2011, Vol.4(3), pp.188-91 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 0974-5157 ; PMID: 22279384 Version:1 ; DOI: 10.4103/0974-2077.91250

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficacy of intralesional bleomycin in palmo-plantar and periungual warts

Prasoon Soni ; Kanika Khandelwal ; Naushin Aara ; Bhikam C Ghiya ; Rajesh D Mehta ; Ram A Bumb

Journal of cutaneous and aesthetic surgery, 01 January 2011, Vol.4(3), pp.188-191 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0974-2077 ; E-ISSN: 0974-5157 ; DOI: 10.4103/0974-2077.91250

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficacy of intralesional bleomycin in palmo-plantar and periungual warts

Soni, Prasoon ; Khandelwal, Kanika ; Aara, Naushin ; Ghiya, Bhikam ; Mehta, Rajesh ; Bumb, Ram

Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery, Sep 2011, Vol.4(3), pp.188-191 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 09742077 ; E-ISSN: 09745157 ; DOI: 10.4103/0974-2077.91250

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficacy of intralesional bleomycin in palmo-plantar and periungual warts.(Original Article)(Clinical report)

Soni, Prasoon ; Khandelwal, Kanika ; Aara, Naushin ; Ghiya, Bhikam ; Mehta, Rajesh ; Bumb, Ram

Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery, Sept-Dec, 2011, Vol.4(3), p.188 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0974-2077

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficacy of intralesional bleomycin in palmo-plantar and periungual warts.(Original Article)(Clinical report)

Soni, Prasoon ; Khandelwal, Kanika ; Aara, Naushin ; Ghiya, Bhikam ; Mehta, Rajesh ; Bumb, Ram

Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery, Sept-Dec, 2011, Vol.4(3), p.188 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0974-2077

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...