skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Performance improvements of wavelength-shifting-fiber neutron detectors using high-resolution positioning algorithms
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance improvements of wavelength-shifting-fiber neutron detectors using high-resolution positioning algorithms

Wang, C. L.

Review of Scientific Instruments, 05/2016, Vol.87(5), p.053303 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0034-6748 ; E-ISSN: 1089-7623 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1063/1.4949496

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance improvements of wavelength-shifting-fiber neutron detectors using high-resolution positioning algorithms

Wang, C. L

Review of Scientific Instruments, 15 May 2016, Vol.87(5) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0034-6748 ; E-ISSN: 1089-7623 ; DOI: 10.1063/1.4949496

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance improvements of wavelength-shifting-fiber neutron detectors using high-resolution positioning algorithms

Wang, C. L; Oak Ridge National Lab. (Ornl), Oak Ridge, Tn (United States). High Flux Isotope Reactor (Hfir) (Corporate Author) ; Oak Ridge National Lab. (Ornl), Oak Ridge, Tn (United States). Spallation Neutron Source (Sns) (Corporate Author)

Review of Scientific Instruments, 17 May 2016, Vol.87(5) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0034-6748 ; E-ISSN: 1089-7623 ; DOI: 10.1063/1.4949496

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance improvements of wavelength-shifting-fiber neutron detectors using high-resolution positioning algorithms

Wang, C. L.

Review of Scientific Instruments, May 2016, Vol.87(5) [Tạp chí có phản biện]

© 2016 Author(s) (AIP)

ISSN: 0034-6748 ; E-ISSN: 1089-7623 ; DOI: 10.1063/1.4949496

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance improvements of wavelength-shifting-fiber neutron detectors using high-resolution positioning algorithms

Wang, C L

The Review of scientific instruments, May 2016, Vol.87(5), pp.053303 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1089-7623 ; PMID: 27250410 Version:1 ; DOI: 10.1063/1.4949496

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...