skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Regional variation in body size of the cheetah ( Acinonyx jubatus )
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regional variation in body size of the cheetah ( Acinonyx jubatus )

Boast, Lorraine K. ; Houser, Ann Marie ; Good, Kyle ; Gusset, Markus

Journal of Mammalogy, 12/16/2013, Vol.94(6), pp.1293-1297 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0022-2372 ; E-ISSN: 1545-1542 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1644/13-MAMM-A-076.1

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regional variation in body size of the cheetah ( Acinonyx jubatus )

Boast, Lorraine K ; Houser, Ann Marie ; Good, Kyle ; Gusset, Markus

Journal of Mammalogy, 2013, Vol.94(6), p.1293-1297 [Tạp chí có phản biện]

BioOne

ISSN: 0022-2372 ; E-ISSN: 1545-1542 ; DOI: 10.1644/13-MAMM-A-076.1

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regional variation in body size of the cheetah (Acinonyx jubatus).(Author abstract)

Boast, Lorraine K. ; Houser, Ann Marie ; Good, Kyle ; Gusset, Markus

Journal of Mammalogy, Dec, 2013, Vol.94(6), p.1293(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2372

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regional variation in body size of the cheetah (Acinonyx jubatus)

Journal of mammalogy, 2013, Vol.94(6), pp.1293-1297 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 1545-1542

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...