skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MODERATELY ELEVATED MITRAL MEAN GRADIENT AFTER PERCUTANEOUS EDGE-TO-EDGE REPAIR OF MITRAL REGURGITATION IS NOT ASSOCIATED WITH EXACERBATION OF HEART FAILURE.(Report)

Cheng, Richard ; Tat, Emily ; Siegel, Robert ; Arsanjani, Reza ; Hussaini, Asma ; Trento, Alfredo ; Kar, Saibal

Journal of the American College of Cardiology, April 5, 2016, Vol.67(13), p.338 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0735-1097 ; DOI: 10.1016/S0735-1097(16)30339-4

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MODERATELY ELEVATED MITRAL MEAN GRADIENT AFTER PERCUTANEOUS EDGE-TO-EDGE REPAIR OF MITRAL REGURGITATION IS NOT ASSOCIATED WITH EXACERBATION OF HEART FAILURE.(Report)

Cheng, Richard ; Tat, Emily ; Siegel, Robert ; Arsanjani, Reza ; Hussaini, Asma ; Trento, Alfredo ; Kar, Saibal

Journal of the American College of Cardiology, April 5, 2016, Vol.67(13), p.338 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0735-1097 ; DOI: 10.1016/S0735-1097(16)30339-4

Truy cập trực tuyến

3
MODERATELY ELEVATED MITRAL MEAN GRADIENT AFTER PERCUTANEOUS EDGE-TO-EDGE REPAIR OF MITRAL REGURGITATION IS NOT ASSOCIATED WITH EXACERBATION OF HEART FAILURE
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MODERATELY ELEVATED MITRAL MEAN GRADIENT AFTER PERCUTANEOUS EDGE-TO-EDGE REPAIR OF MITRAL REGURGITATION IS NOT ASSOCIATED WITH EXACERBATION OF HEART FAILURE

Cheng, Richard ; Tat, Emily ; Siegel, Robert ; Arsanjani, Reza ; Hussaini, Asma ; Trento, Alfredo ; Kar, Saibal

Journal of the American College of Cardiology, 04/2016, Vol.67(13), S, p.338 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 07351097 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0735-1097(16)30339-4

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MODERATELY ELEVATED MITRAL MEAN GRADIENT AFTER PERCUTANEOUS EDGE-TO-EDGE REPAIR OF MITRAL REGURGITATION IS NOT ASSOCIATED WITH EXACERBATION OF HEART FAILURE

Cheng, Richard ; Tat, Emily ; Siegel, Robert ; Arsanjani, Reza ; Hussaini, Asma ; Trento, Alfredo ; Kar, Saibal

Journal of the American College of Cardiology, 05 April 2016, Vol.67(13), pp.338-338 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/S0735-1097(16)30339-4

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...