skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Understanding Technology Support for Organizational Transactive Memory: Requirements, Application, and Customization
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Technology Support for Organizational Transactive Memory: Requirements, Application, and Customization

Nevo, Dorit ; Benbasat, Izak ; Wand, Yair

Journal of Management Information Systems, 04/2012, Vol.28(4), pp.69-98 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0742-1222 ; E-ISSN: 1557-928X ; DOI: http://dx.doi.org/10.2753/MIS0742-1222280404

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Technology Support for Organizational Transactive Memory: Requirements, Application, and Customization

Nevo, Dorit ; Benbasat, Izak ; Wand, Yair

Journal of Management Information Systems, 01 April 2012, Vol.28(4), pp.69-98 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 0742-1222 ; E-ISSN: 1557-928X ; DOI: 10.2753/MIS0742-1222280404

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Technology Support for Organizational Transactive Memory: Requirements, Application, and Customization

Nevo, Dorit ; Benbasat, Izak ; Wand, Yair

Journal of Management Information Systems, Spring 2012, Vol.28(4), p.69 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 07421222 ; E-ISSN: 1557928X

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...