skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fluvoxamine enhances prefrontal dopaminergic neurotransmission in adrenalectomized/castrated mice via both 5-HT reuptake inhibition and σ 1 receptor activation

Ago, Yukio ; Yano, Koji ; Hiramatsu, Naoki ; Takuma, Kazuhiro ; Matsuda, Toshio

Psychopharmacology, 2011, Vol.217(3), pp.377-386 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0033-3158 ; E-ISSN: 1432-2072 ; DOI: 10.1007/s00213-011-2293-5

Truy cập trực tuyến

2
Fluvoxamine enhances prefrontal dopaminergic neurotransmission in adrenalectomized/castrated mice via both 5-HT reuptake inhibition and σ1 receptor activation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fluvoxamine enhances prefrontal dopaminergic neurotransmission in adrenalectomized/castrated mice via both 5-HT reuptake inhibition and σ1 receptor activation

Ago, Yukio ; Yano, Koji ; Hiramatsu, Naoki ; Takuma, Kazuhiro ; Matsuda, Toshio

Psychopharmacology, 10/2011, Vol.217(3), pp.377-386 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0033-3158 ; E-ISSN: 1432-2072 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00213-011-2293-5

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fluvoxamine enhances prefrontal dopaminergic neurotransmission in adrenalectomized/castrated mice via both 5-HT reuptake inhibition and [sigma].sub.1 receptor activation.(Report)

Ago, Yukio ; Yano, Koji ; Hiramatsu, Naoki ; Takuma, Kazuhiro ; Matsuda, Toshio

Psychopharmacology, Oct, 2011, Vol.217(3), p.377(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0033-3158

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fluvoxamine enhances prefrontal dopaminergic neurotransmission in adrenalectomized/castrated mice via both 5-HT reuptake inhibition and [[sigma].sub.1] receptor activation.(ORIGINAL INVESTIGATION)

Ago, Yukio ; Yano, Koji ; Hiramatsu, Naoki ; Takuma, Kazuhiro ; Matsuda, Toshio

Psychopharmacology, Oct 1, 2011, Vol.217(3), p.377(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0033-3158

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fluvoxamine enhances prefrontal dopaminergic neurotransmission in adrenalectomized/castrated mice via both 5-HT reuptake inhibition and [[sigma].sub.1] receptor activation.(ORIGINAL INVESTIGATION)

Ago, Yukio ; Yano, Koji ; Hiramatsu, Naoki ; Takuma, Kazuhiro ; Matsuda, Toshio

Psychopharmacology, Oct 1, 2011, Vol.217(3), p.377(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0033-3158

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fluvoxamine enhances prefrontal dopaminergic neurotransmission in adrenalectomized/castrated mice via both 5-HT reuptake inhibition and σ(1) receptor activation

Ago, Yukio ; Yano, Koji ; Hiramatsu, Naoki ; Takuma, Kazuhiro ; Matsuda, Toshio

Psychopharmacology, October 2011, Vol.217(3), pp.377-86 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1432-2072 ; PMID: 21487652 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00213-011-2293-5

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...