skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Placental complications and bronchopulmonary dysplasia: epipage-2 cohort study.(Report)

Torchin, Heloise ; Ancel, Pierre - Yves ; Goffinet, Francois ; Hascoet, Jean - Michel ; Truffert, Patrick ; Tran, Diep ; Lebeaux, Cecile ; Jarreau, Pierre - Henri

Pediatrics, March, 2016, Vol.137(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0031-4005

Truy cập trực tuyến

2
Placental Complications and Bronchopulmonary Dysplasia: EPIPAGE-2 Cohort Study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Placental Complications and Bronchopulmonary Dysplasia: EPIPAGE-2 Cohort Study

Torchin, Héloïse ; Ancel, Pierre-Yves ; Goffinet, François ; Hascoët, Jean-Michel ; Truffert, Patrick ; Tran, Diep ; Lebeaux, Cécile ; Jarreau, Pierre-Henri

Pediatrics, 03/2016, Vol.137(3), p.e20152163 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0031-4005 ; E-ISSN: 1098-4275 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1542/peds.2015-2163

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Placental Complications and Bronchopulmonary Dysplasia: EPIPAGE-2 Cohort Study

Torchin, Heloise ; Ancel, Pierre-Yves ; Goffinet, François ; Hascoët, Jean-Michel ; Truffert, Patrick ; Tran, Diep ; Lebeaux, Cecile ; Jarreau, Pierre-Henri; Ul, Devah (Editor)

Pediatrics, 01 March 2016, Vol.137(3), pp.e20152163-e20152163 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0031-4005 ; E-ISSN: 1098-4275 ; DOI: 10.1542/peds.2015-2163

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Placental Complications and Bronchopulmonary Dysplasia: EPIPAGE-2 Cohort Study

Torchin, Héloïse ; Ancel, Pierre-Yves ; Goffinet, François ; Hascoët, Jean-Michel ; Truffert, Patrick ; Tran, Diep ; Lebeaux, Cécile ; Jarreau, Pierre-Henri

Pediatrics, March 2016, Vol.137(3), pp.e20152163 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1098-4275 ; PMID: 26908662 Version:1 ; DOI: 10.1542/peds.2015-2163

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...