skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Từ truy vấn gợi ý: proceedings?
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding

Colloid and Polymer Science, 2001, Vol.279(9), pp.925-925 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0303-402X ; E-ISSN: 1435-1536 ; DOI: 10.1007/s003960100533

Toàn văn sẵn có

2
Proceeding
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding

Not Available, Not Available

Colloid & Polymer Science, 9/1/2001, Vol.279(9), pp.925-925 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0303-402X ; E-ISSN: 1435-1536 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s003960100533

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...