skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whipworm genome and dual-species transcriptome analyses provide molecular insights into an intimate host-parasite interaction.(Report)

Foth, Bernardo J. ; Tsai, Isheng J. ; Reid, Adam J. ; Bancroft, Allison J. ; Nichol, Sarah ; Tracey, Alan ; Holroyd, Nancy ; Cotton, James A. ; Stanley, Eleanor J. ; Zarowiecki, Magdalena ; Liu, Jimmy Z. ; Huckvale, Thomas ; Cooper, Philip J. ; Grencis, Richard K. ; Berriman, Matthew

Nature Genetics, July, 2014, Vol.46(7), p.693(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1061-4036 ; DOI: 10.1038/ng.3010

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whipworm genome and dual-species transcriptome analyses provide molecular insights into an intimate host-parasite interaction.(Report)

Foth, Bernardo J. ; Tsai, Isheng J. ; Reid, Adam J. ; Bancroft, Allison J. ; Nichol, Sarah ; Tracey, Alan ; Holroyd, Nancy ; Cotton, James A. ; Stanley, Eleanor J. ; Zarowiecki, Magdalena ; Liu, Jimmy Z. ; Huckvale, Thomas ; Cooper, Philip J. ; Grencis, Richard K. ; Berriman, Matthew

Nature Genetics, 2014, Vol.46(7), p.693(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1061-4036 ; DOI: 10.1038/ng.3010

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whipworm genome and dual-species transcriptome analyses provide molecular insights into an intimate host-parasite interaction

Foth, Bernardo J ; Tsai, Isheng J ; Reid, Adam J ; Bancroft, Allison J ; Nichol, Sarah ; Tracey, Alan ; Holroyd, Nancy ; Cotton, James A ; Stanley, Eleanor J ; Zarowiecki, Magdalena ; Liu, Jimmy Z ; Huckvale, Thomas ; Cooper, Philip J ; Grencis, Richard K ; Berriman, Matthew

Nature genetics, 2014, Vol.46(7), p.693-700 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 1061-4036 ; E-ISSN: 1546-1718 ; DOI: 10.1038/ng.3010 ; PMCID: 5012510 ; PMID: 24929830

Toàn văn sẵn có

4
Whipworm genome and dual-species transcriptome analyses provide molecular insights into an intimate host-parasite interaction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whipworm genome and dual-species transcriptome analyses provide molecular insights into an intimate host-parasite interaction

Foth, Bernardo J ; Tsai, Isheng J ; Reid, Adam J ; Bancroft, Allison J ; Nichol, Sarah ; Tracey, Alan ; Holroyd, Nancy ; Cotton, James A ; Stanley, Eleanor J ; Zarowiecki, Magdalena ; Liu, Jimmy Z ; Huckvale, Thomas ; Cooper, Philip J ; Grencis, Richard K ; Berriman, Matthew

Nature Genetics, 7/2014, Vol.46(7), pp.693-700 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

ISSN: 1061-4036 ; E-ISSN: 1546-1718 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/ng.3010

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whipworm genome and dual-species transcriptome analyses provide molecular insights into an intimate host-parasite interaction

Foth, Bernardo J ; Tsai, Isheng J ; Reid, Adam J ; Bancroft, Allison J ; Nichol, Sarah ; Tracey, Alan ; Holroyd, Nancy ; Cotton, James A ; Stanley, Eleanor J ; Zarowiecki, Magdalena ; Liu, Jimmy Z ; Huckvale, Thomas ; Cooper, Philip J ; Grencis, Richard K ; Berriman, Matthew

Nature genetics, July 2014, Vol.46(7), pp.693-700 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1546-1718 ; PMID: 24929830 Version:1 ; DOI: 10.1038/ng.3010

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whipworm genome and dual-species transcriptome analyses provide molecular insights into an intimate host-parasite interaction

Bernardo J Foth ; Isheng J Tsai ; Adam J Reid ; Allison J Bancroft ; Sarah Nichol ; Alan Tracey ; Nancy Holroyd ; James A Cotton ; Eleanor J Stanley ; Magdalena Zarowiecki ; Jimmy Z Liu ; Thomas Huckvale ; Philip J Cooper ; Richard K Grencis ; Matthew Berriman

Nature Genetics, 2014, Vol.46(7), p.693 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group

ISSN: 1061-4036 ; E-ISSN: 1546-1718 ; DOI: 10.1038/ng.3010

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...