skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giardia duodenalis Infection Reduces Granulocyte Infiltration in an In Vivo Model of Bacterial Toxin-Induced Colitis and Attenuates Inflammation in Human Intestinal Tissue

Cotton, James A ; Motta, Jean-Paul ; Schenck, L. Patrick ; Hirota, Simon A ; Beck, Paul L ; Buret, Andre G; Wallace, John (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(10) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0109087 ; PMCID: 4188619 ; PMID: 25289678

Toàn văn sẵn có

2
Giardia duodenalis Infection Reduces Granulocyte Infiltration in an In Vivo Model of Bacterial Toxin-Induced Colitis and Attenuates Inflammation in Human Intestinal Tissue
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giardia duodenalis Infection Reduces Granulocyte Infiltration in an In Vivo Model of Bacterial Toxin-Induced Colitis and Attenuates Inflammation in Human Intestinal Tissue

Cotton, James A. ; Motta, Jean-Paul ; Schenck, L. Patrick ; Hirota, Simon A. ; Beck, Paul L. ; Buret, Andre G.; Wallace, John

PLoS ONE, 10/7/2014, Vol.9(10), p.e109087 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0109087

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giardia duodenalis infection reduces granulocyte infiltration in an in vivo model of bacterial toxin-induced colitis and attenuates inflammation in human intestinal tissue

Cotton, James A ; Motta, Jean-Paul ; Schenck, L Patrick ; Hirota, Simon A ; Beck, Paul L ; Buret, Andre G

PloS one, 2014, Vol.9(10), pp.e109087 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 25289678 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0109087

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giardia duodenalis Infection Reduces Granulocyte Infiltration in an In Vivo Model of Bacterial Toxin-Induced Colitis and Attenuates Inflammation in Human Intestinal Tissue

Cotton, James ; Motta, Jean-Paul ; Schenck, L ; Hirota, Simon ; Beck, Paul ; Buret, Andre

PLoS One, Oct 2014, Vol.9(10), p.e109087 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0109087

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giardia duodenalis infection reduces granulocyte infiltration in an in vivo model of bacterial toxin-induced colitis and attenuates inflammation in human intestinal tissue

James A Cotton ; Jean-Paul Motta ; L Patrick Schenck ; Simon A Hirota ; Paul L Beck ; Andre G Buret

PLoS ONE, 01 January 2014, Vol.9(10), p.e109087 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0109087

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giardia duodenalis Infection Reduces Granulocyte Infiltration in an In Vivo Model of Bacterial Toxin-Induced Colitis and Attenuates Inflammation in Human Intestinal Tissue.(Research Article)

Cotton, James A. ; Motta, Jean - Paul ; Schenck, L. Patrick ; Hirota, Simon A. ; Beck, Paul L. ; Buret, Andre G.

PLoS ONE, Oct 7, 2014, Vol.9(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...