skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The American national interest and global public goods

Nye Jr, Joseph S.

International Affairs, April 2002, Vol.78(2), pp.233-244 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/1468-2346.00248

Toàn văn sẵn có

2
The American national interest and global public goods
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The American national interest and global public goods

Nye, Joseph S.

International Affairs, 04/2002, 04/01/2002, Vol.78(2), pp.233-244 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1468-2346.00248

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The American national interest and global public goods

Nye, Joseph S. , Jr.

International Affairs, April, 2002, Vol.78(2), p.233(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...