skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extreme makeover: short- and long-term effects of a remodeled servicescape.(Report)

Bruggen, Elisabeth C. ; Foubert, Bram ; Gremler, Dwayne D.

Journal of Marketing, Sept, 2011, Vol.75(5), p.71(17) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2429

Toàn văn sẵn có

2
Extreme Makeover: Short- and Long-Term Effects of a Remodeled Servicescape
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extreme Makeover: Short- and Long-Term Effects of a Remodeled Servicescape

Brüggen, Elisabeth C. ; Foubert, Bram ; Gremler, Dwayne D.

Journal of Marketing, 09/2011, Vol.75(5), pp.71-87 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0022-2429 ; E-ISSN: 1547-7185 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1509/jmkg.75.5.71

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extreme Makeover: Short- and Long-Term Effects of a Remodeled Servicescape

Brüggen, Elisabeth ; Foubert, Bram ; Gremler, Dwayne

Journal of Marketing, Sep 2011, Vol.75(5), p.71 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00222429 ; E-ISSN: 15477185 ; DOI: 10.1509/jmkg.75.5.71

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extreme makeover : short- and long-term effects of a remodeled servicescape

Brüggen, Elisabeth C; Foubert, Bram ; Gremler, Dwayne D

Journal of marketing, 2011, Vol.75(5), pp. 71-87 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0022-2429

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...