skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A Comparison of Oral Milrinone, Digoxin, and Their Combination in the Treatment of Patients with Chronic Heart Failure
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparison of Oral Milrinone, Digoxin, and Their Combination in the Treatment of Patients with Chronic Heart Failure

Dibianco, Robert ; Shabetai, Ralph ; Kostuk, William ; Moran, John ; Schlant, Robert C. ; Wright, Richard

New England Journal of Medicine, 03/16/1989, Vol.320(11), pp.677-683 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1056/NEJM198903163201101

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of oral milrinone, digoxin, and their combination in the treatment of patients with chronic heart failure

Dibianco, R ; Shabetai, R ; Kostuk, W ; Moran, J ; Schlant, R C ; Wright, R

The New England journal of medicine, 16 March 1989, Vol.320(11), pp.677-83 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0028-4793 ; PMID: 2646536 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparison of Oral Milrinone, Digoxin, and Their Combination in the Treatment of Patients with Chronic Heart Failure

Dibianco, Robert ; Shabetai, Ralph ; Kostuk, William ; Moran, John ; Schlant, Robert C ; Wright, Richard

The New England Journal of Medicine, 16 March 1989, Vol.320(11), pp.677-683 [Tạp chí có phản biện]

Massachusetts Medical Society

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: 10.1056/NEJM198903163201101

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of oral milrinone, digoxin, and their combination in the treatment of patients with chronic heart failure

Dibianco, Robert ; Shabetai, Ralph ; Kostuck, William ; Moran, John ; Schlant, Robert C. ; Wright, Richard (Writer)

The New England Journal of Medicine, March 16, 1989, Vol.320(11), p.677(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of oral milrinone, digoxin, and their combination in the treatment of patients with chronic heart failure

Dibianco, Robert ; Shabetai, Ralph ; Kostuck, William ; Moran, John ; Schlant, Robert C. ; Wright, Richard (Writer)

The New England Journal of Medicine, March 16, 1989, Vol.320(11), p.677(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...