skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phytotoxicity and Accumulation of Lead in Australian Native Vegetation

Lamb , Dane T. ; Ming , Hui ; Megharaj , Mallavarapu ; Naidu , Ravi

Archives of environmental contamination and toxicology, 2010, Vol.58(3), pp.613-621 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0090-4341

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phytotoxicity and Accumulation of Lead in Australian Native Vegetation.(Report)

Lamb, Dane T. ; Ming, Hui ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Archives of Environmental Contamination and Toxicology, April, 2010, Vol.58(3), p.613(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0090-4341

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phytotoxicity and Accumulation of Lead in Australian Native Vegetation.(Report)

Lamb, Dane T. ; Ming, Hui ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Archives of Environmental Contamination and Toxicology, April, 2010, Vol.58(3), p.613(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0090-4341

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phytotoxicity and Accumulation of Lead in Australian Native Vegetation

Lamb, Dane ; Ming, Hui ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 2010, Vol.58(3), pp.613-621 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0090-4341 ; E-ISSN: 1432-0703 ; DOI: 10.1007/s00244-009-9460-2

Truy cập trực tuyến

5
Phytotoxicity and Accumulation of Lead in Australian Native Vegetation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phytotoxicity and Accumulation of Lead in Australian Native Vegetation

Lamb, Dane T. ; Ming, Hui ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 4/2010, Vol.58(3), pp.613-621 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0090-4341 ; E-ISSN: 1432-0703 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00244-009-9460-2

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phytotoxicity and accumulation of lead in Australian native vegetation

Lamb, Dane T ; Ming, Hui ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Archives of environmental contamination and toxicology, April 2010, Vol.58(3), pp.613-21 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1432-0703 ; PMID: 20112105 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00244-009-9460-2

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phytotoxicity and Accumulation of Lead in Australian Native Vegetation

Lamb, Dane ; Ming, Hui ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Archives of Environmental Contamination and Toxicology, Apr 2010, Vol.58(3), pp.613-21 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00904341 ; E-ISSN: 14320703 ; DOI: 10.1007/s00244-009-9460-2

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...