skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strengthening in Al.sub.0.25CoCrFeNi high-entropy alloys by cold rolling.(Report)

Hou, Jinxiong ; Zhang, Min ; Ma, Shengguo ; Liaw, Peter. K. ; Zhang, Yong ; Qiao, Junwei

Materials Science & Engineering A, Nov 7, 2017, Vol.707, p.593(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0921-5093 ; DOI: 10.1016/j.msea.2017.09.089

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strengthening in Al.sub.0.25CoCrFeNi high-entropy alloys by cold rolling.(Report)

Hou, Jinxiong ; Zhang, Min ; Ma, Shengguo ; Liaw, Peter. K. ; Zhang, Yong ; Qiao, Junwei

Materials Science & Engineering A, Nov 7, 2017, Vol.707, p.593 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0921-5093 ; DOI: 10.1016/j.msea.2017.09.089

Toàn văn sẵn có

3
Strengthening in Al0.25CoCrFeNi high-entropy alloys by cold rolling
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strengthening in Al0.25CoCrFeNi high-entropy alloys by cold rolling

Hou, Jinxiong ; Zhang, Min ; Ma, Shengguo ; Liaw, Peter. K. ; Zhang, Yong ; Qiao, Junwei

Materials Science and Engineering: A, 11/2017, Vol.707, C, pp.593-601 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09215093 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2017.09.089

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strengthening in Al0.25CoCrFeNi high-entropy alloys by cold rolling

Hou, Jinxiong ; Zhang, Min ; Ma, Shengguo ; Liaw, Peter. K ; Zhang, Yong ; Qiao, Junwei

Materials Science & Engineering A, 07 November 2017, Vol.707, pp.593-601 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2017.09.089

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...