skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Airflow, gas deposition, and lesion distribution in the nasal passages.

Morgan, K T ; Monticello, T M

Environmental Health Perspectives, 1990, Vol.85, p.209-218 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 0091-6765 ; PMCID: 1568327 ; PMID: 2200663

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Airflow, gas deposition, and lesion distribution in the nasal passages

Morgan, K T ; Monticello, T M

Environmental health perspectives, April 1990, Vol.85, pp.209-18 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0091-6765 ; PMID: 2200663 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...