skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INSTITUTIONAL INEFFECTIVENESS, ILLEGITIMACY, AND PUBLIC SUPPORT FOR VIGILANTISM IN LATIN AMERICA

Nivette, Amy E.

Criminology, February 2016, Vol.54(1), pp.142-175 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0011-1384 ; E-ISSN: 1745-9125 ; DOI: 10.1111/1745-9125.12099

Toàn văn không sẵn có

2
INSTITUTIONAL INEFFECTIVENESS, ILLEGITIMACY, AND PUBLIC SUPPORT FOR VIGILANTISM IN LATIN AMERICA: PUBLIC SUPPORT FOR VIGILANTISM IN LATIN AMERICA
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INSTITUTIONAL INEFFECTIVENESS, ILLEGITIMACY, AND PUBLIC SUPPORT FOR VIGILANTISM IN LATIN AMERICA: PUBLIC SUPPORT FOR VIGILANTISM IN LATIN AMERICA

Nivette, Amy E.

Criminology, 02/2016, Vol.54(1), pp.142-175 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1745-9125.12099

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INSTITUTIONAL INEFFECTIVENESS, ILLEGITIMACY, AND PUBLIC SUPPORT FOR VIGILANTISM IN LATIN AMERICA.(Report)

Nivette, Amy E.

Criminology, 2016, Vol.54(1), p.142(34) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0011-1384 ; DOI: 10.1111/1745-9125.12099

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...